Wersja z: / Version of:
2019-12-18

Grzegorz Jagodziński

Interparonimy — Interparonyms

rosyjski – polski
Russian – Polish

Interparonimy lub ekwiwalenty pozorne (potocznie także słowa zwodnicze, słowa zdradliwe) to wyrazy dwóch różnych języków, podobne do siebie w piśmie lub mowie, ale mające całkiem inne znaczenie. Mogą być przyczyną omyłek w tłumaczeniu czy zrozumieniu tekstu w języku obcym. Żartobliwie określa się je nazwą fałszywi przyjaciele (ang. false friends). Warto pamiętać, że to określenie nie jest poważne, nie należy do terminologii naukowej i nie powinno być stosowane w profesjonalnych opracowaniach.

W poniższej tabeli zebrano różne pary rosyjskich i polskich wyrazów, które skłonni jesteśmy utożsamić mimo ich różnego znaczenia. Choć polski i rosyjski są blisko spokrewnione, istnieje długa lista takich wyrazów. Umieszczono w niej także interparonimy częściowe, które niekiedy sobie odpowiadają znaczeniowo, a innym razem muszą być tłumaczone w inny sposób.

 

Interparonyms or surface equivalents are words of two different languages which are similar in writing or pronunciation but have different meanings. They can be a reason for errors in translation or understanding of a text in a foreign language. They are termed humorously false friends. It is worth to know however, that this term is not serious, does not belong to scientific terminology, and it should not be used in professional publications.

In the chart below you can find pairs of Russian and Polish words which can be identified with each other despite their different meanings. Even both languages are closely related, there exists a long list of such words. The chart also contains partial paronyms, that is words which sometimes are translate counterparts, and sometimes must be translated in other ways.


Wyraz rosyjski
Russian word
Tłumaczenie na polski
Polish translation
Tłumaczenie na angielski
English translation
  Wyraz polski
Polish word
Tłumaczenie na rosyjski
Russian translation
Tłumaczenie na angielski
English translation
а́нгельский anielski angel (adj.)   angielski англи́йский English
глаз oko eye   głaz скала́, валу́н (large) stone
до́лгий długi long   długi (w przestrzeni) дли́нный long (in space)
(w czasie) до́лгий long (in time)
запо́мнить zapamiętać to remember   zapomnieć забы́ть to forget
зи́мний zimowy winter (adj.)   zimny холо́дный cold
кру́глые су́тки przez całą dobę all day long   krągłe sutki кру́глые со́ски round nipples
ле́кция wykład lecture   lekcja уро́к lesson
охо́та polowanie hunting   ochota гото́вность desire, willingness
охо́тник myśliwy hunter   ochotnik доброво́лец volunteer
просто́й prosty plain, simple   prosty (niezłożony) просто́й plain, simple
(nie krzywy) прямо́й straight, direct
ре́зкий ostry, nagły cutting, sharp, abrupt   rześki бо́дрый peppy, cheery, brisk, breezy
ро́дина ojczyzna homeland   rodzina семья́ family
ро́жа róża erysipelas   róża (choroba) ро́жа erysipelas
(kwiat) ро́за rose
рожь żyto rye   róż ро́зовый цвет pink colour
све́жий (не ста́рый) świeży fresh   świeży све́жий fresh
(прохла́дный) chłodny cool
(бо́дрый) rześki brisk, breezy
су́тки doba day and night   sutki со́ски nipples
уро́к lekcja lesson   urok (osobisty) обая́ние charm, glamour
(czary) сглаз spell, enchantment
фами́лия nazwisko name, surname   familia (rodzina) семья́ family
холо́дный zimny cold   chłodny (napój) прохла́дный cool, chill
(dzień) све́жий
(wobec kogoś) холо́дный

Źródła – Sources

Obok własnych spostrzeżeń wykorzystano następujące źródła / Beside own observation, the following sources have been used: